Zonnelied Ammerzoden

Zonnelied Ammerzoden     Projectgegevens:
Het project Zonnelied omhelst de renovatie en vervangende nieuwbouw voor 69 verblijfplaatsen in de categorie zwaar voor mensen met een psychogeriatrische aandoening of beperking en voor 69 verblijfplaatsen voor mensen met een somatische aandoening of beperking en 2 extra plaatsen en 16 plaatsen dagbehandeling.
Het project Lindeboom omvat het afstoten van de huidige Lindeboom en de nieuwbouw op de locatie het Zonnelied welke door de woningstichting de vijf gemeenten wordt gerealiseerd en door stichting Nieuwebrug wordt gehuurd. De Nieuwbouw behelst 46 verblijfplaatsen in de categorie licht voor mensen met een psychogeriatrische en/of somatische aandoening en 1 tijdelijke opvangplaats.

0.0  Tevens wordt een dagverzorging voor 11 plaatsen en zorginfrastructuur voor 39 plaatsen gerealiseerd.
Bij het krimpen van de verpleeghuiscapaciteit op de locatie het Zonnelied komen 15 plaatsen vrij. Voor deze plaatsen wordt onderzocht of een kleinschalige woonvorm in een kleine kern (bijvoorbeeld Aalst) kan worden gerealiseerd.
De woningstichting realiseert eveneens 39 zorgwoningen op het terrein van het Zonnelied. In het appartementen complex wordt de beganegrond geschikt gemaakt voor mogelijke ombouw naar verhuur voor eerstelijnszorg en welzijnsinstanties. Niet behorende tot het project wel vermeldenswaardig is de realisatie van een woongebouw voor Cello aan de mr. La Gro straat welke met de achtertuin grenst aan het terrein van het Zonnelied. Er wordt getracht om een verbinding in het terrein te maken zodat er een koppeling ontstaat tussen de centra

1.0  Capaciteit

1.1  Huidig
categorie licht 47 plaatsen
categorie zwaar 155 plaatsen

1.2  Toekomstig
categorie licht 47 plaatsen
categorie zwaar 140 plaatsen

2.0  Gebouw omschrijving (stand per februari ’10):

De appartementen categorie licht huidige Lindeboom:
- oppervlak circa 26 m²
- sanitair opstelling niet brancard toegankelijk,
- zit slaapkamer
- pantry

De appartementen categorie zwaar Zonnelied:
- oppervlak variërend 2 3 en 4 bedkamers slechte staat van onderhoud,
- 12 units tijdelijke huisvesting a 27 m²
- vaste kast met spoelbak
- sanitairopstelling MIVA toegankelijk,
Nieuwbouw fase 2 70 plaatsen
- oppervlak 18 m²
- vaste kast met spoelbak
- sanitairopstelling brancard toegankelijk, per twee appartementen 1 sanitair opstelling.
- per 10 bewoners 1 huiskamer
Bijzonderheden:
Het gebouw maakt gebruik van een Warmte Koude Opslag hierdoor zijn de energie lasten laag. De is onderhoudsarm ontworpen kenmerken hierin zijn aluminium kozijnen, schoonmetselwerk in de gangen, etc.

Bijzonderheden:
Vooruitlopend aan fase 2 is de keuken en een deel van het oude gebouw gerenoveerd hierin zijn de fysio- ergotherapie logopedie en recreatieruimte winkel almede de keuken en kantoren gerealiseerd.

3.0  Eigendomssituatie
Het volledige gebouw en grond is in eigendom van stichting Nieuwebrug. Uitsluitend de grond voor de nieuwe Lindeboom en het appartementen complex wordt verkocht aan de woningstichting de vijf gemeenten. De nieuwe Lindeboom zal worden gehuurd door de stichting Nieuwebrug.

4.0  Bouwpartners
De woningstichting de Kernen (voorheen de vijf gemeenten) en de stichting Nieuwebrug hebben het plan gezamenlijk ontwikkeld.

5.0  Ruimtelijkeordeningsprocedure
De bouwaanvraag is in twee delen gesplitst allereerst is de aanvraag gedaan voor de renovatie van de Terp (fase 1) en de faciliteiten voor kantoren fysio- en ergotherapie. Deze bouwvergunning is verleend. Het tweede deel omhelst de volledige nieuwbouw cat. zwaar P.G. en de hoofdentree

6.0  Procedure WTZI

6.1  Collegebouw Zorginstellingen,
De beschikking van het collegebouw is afgegeven op op 4 maart 2008..

6.2  College Sanering Zorginstellingen,
Er is overeenstemming met de gemachtigde van het College Sanering over de grondtransactie en de verkoop van de huidige Lindeboom en de verkoop van de grond voor de bouw van het appartementen complex en de nieuwe Lindeboom. Afhankelijk van het moment van overdracht levert dit een positief saldo op.

7.0  Financiën (bedragen incl. BTW)
De realisatie van fase 1 wordt betaald uit instandhoudinggelden, meldingsgelden, verkorte procedures en een deel vooruitlopend op de beschikking van het Zonnelied en de Lindeboom. Binnen de mantel begroting € 2.918.700,- zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Voor de eigendom gerenoveerde en nieuwbouw onderdelen zijn de volgende onderdelen opgevoerd prijspeil 1 maart 2006 (te indexeren tot start bouw).
- Stichtingskosten verdeling geïndexeerd tot start bouw 1 mei 2007.
-
- categorie Licht   huur                            €   5.706.280,-           fase 4 a
- categorie Licht   eigendom                    €       988.784,-           fase 1
- categorie            Zwaar                                    € 18.939.181,-           fase 2 en 3
- dagbehandeling                                                €       811.627,-           fase 2 en 3
- zorginfrastructuur                                €       304.031,-           fase 1
- meldingen / VKP’s                                 €      663.891,- +       fase 1
totaal                                                       € 27.413.794,-
- eigen inbreng SNB                                €   1.017.914,-           50% fase 1

8.0  Planning / stand van zaken,
De oplevering van de fase 2 staat gepland voor juni 2010. Gezien de gewijzigde financiering en de gewijzigde zorgvraag wordt er onderzocht of de capaciteit na realisatie van 187 plaatsen intramuraal in Ammerzoden niet te veel is. Onderzoeken hiertoe wijzen eerder in de richting Kerkdriel en Zaltbommel.

9.0  Bijzonderheden:
Er is overleg met de woningstichtingen in de kernen Zaltbommel en Kerkdriel om te onderzoeken of de capaciteit inclusief de beschikking gebruikt kan worden in de andere locaties. Dit geeft echter een boekverlies in de locatie Ammerzoden welke in de huidige situatie lastig te dragen is. Gezocht wordt naar een oplossing waarin het bouwvolume op een efficiënte manier kan worden herontwikkeld.